Meny

Information om personuppgifter för anställd

Information om personuppgifter – anställd Premier Service Sverige AB, orgnr: 556495-2017, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som vi utför med anledning av din anställning hos oss. Premier har därför yttersta ansvar för behandling av sådana personuppgifter, vilket medför att det är Premier som ska uppfylla de krav som uppställs enligt GDPR.
Premiers ansvar innebär bl.a. att du som anställd ska informeras om den hantering som vi utför med anledning av din anställning. Med anledning härav har vi tagit fram denna information om personuppgifter.
Nedan följer en beskrivning av bl.a. vilka personuppgifter vi behandlar eller kommer att behandla gällande dig, vad vi har för ändamål med behandlingen, vilka rättigheter du har med anledning av detta, samt till vilka dina uppgifter kommer att lämnas ut.

 

Personuppgifter som samlas in och hanteras av Premier Premier samlar in och behandlar sådana personuppgifter som du lämnar till oss i samband med påbörjande och under din anställning. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor t.ex. från tidigare arbetsgivare, myndigheter eller allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas är följande:

 • Namn, kontaktuppgifter, personnummer, anställningsnummer, telefonnummer, och bild;
 • Löneutbetalningsinformation, uppgift om semester, ledighet, förmåner, försäkringar;
 • Uppgifter om din befattning, utbildning, kompetens, arbetslivserfarenhet;
 • Behörighetskoder för dator och nätverk;
 • Dator- och Internetanvändning;
 • Uppgifter om sjukfrånvaro, sjuklön, yrkesskador, PU-samtal, erinran rehabiliteringsutredningar och läkarintyg vid sjukskrivning;
 • Uppgifter om antal barn med angivelse av födelseår; och
 • Kontaktuppgift till anhörig.

Hur Premier använder dina personuppgifter

Uppgifterna används i anställningsförhållandet för att kunna fullgöra åtaganden, så som tillsättande och hantering av pågående bemanningsuppdrag, löneutbetalning, sjukfrånvaro, redovisning skatter, rapportering till myndigheter och försäkringsbolag enligt kollektivavtal, samt enligt övriga krav som följer anställningen och dess lagar och avtal. Grundläggande personuppgifter såsom personnummer, lön och förmåner behandlas för att uppfylla ditt anställningsavtal och rättsliga skyldigheter som åvilar Premier.

 

Vissa personuppgifter behandlas av Premier med stöd av en intresseavvägning. Det omfattar bland annat logguppgifter och uppgifter om IT-användning som behandlas av Premier eftersom Premier har ett starkt intresse av att upprätthålla en hög säkerhet och för att kontrollera att Premiers policys och riktlinjer efterlevs.

Det gäller också uppgifter om anhörig, som behandlas för att kunna kontakta dem vid olycksfall eller sjukdom, samt foto som tillsammans med företagets kontaktuppgifter kan komma att publiceras på hemsidan för internt anställd tjänsteman i de fall det anses nödvändigt för att kunder eller andra intressenter ska kunna komma i kontakt med företaget.

I den mån Premier behandlar känsliga personuppgifter om dig rörande hälsa, sker sådan behandling enbart i den utsträckning som det är nödvändigt för att Premier ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten.

Premier sparar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Anställds personuppgifter sparas under pågående anställning. Vid avslutad anställning kvarstår personuppgifterna under tid för pågående personalärende och den tid som krävs enligt lag- och myndighetskrav eller i enlighet med lämnat samtycke. Redovisningsuppgifter till huvudboken i samband med löneutbetalningar sparas i enlighet med Bokföringslagens krav på arkivering.

För en närmare beskrivning av vilka lagringstider vi tillämpar hänvisas till Premiers interna policy för personuppgiftshantering – P011AB.

 

Till vem lämnas dina personuppgifter ut

Premier kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, såsom Skatteverket, Försäkringskassan, försäkringsbolag och bank,systemleverantör, till företag som Premier gör affärer med eller till en kund som du eller någon dina kollegor blir uthyrd till, eller till företag som tillhandahåller tjänster till Premier. Bl.a. överförs uppgifter till Premiers leverantör av IT-miljö, som sköter hela företagets servermiljö.
Om Premier har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Premier kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring t.ex. genom att ingå avtal med mottagaren för att Premier ska kunna säkerställa en korrekt behandling av dina personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Premier behandlar och hur dessa används samt varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

I enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att få dina personuppgifter överförda i ett allmänt använt maskinläsbart format, eller att få dessa skickade till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Nedan listas vilken blankett du ska använda vid utövande av någon av dessa rättigheter. En sådan begäran görs skriftligt på angiven blankett, och hanteras skyndsamt och senast inom en månad efter erhållen begäran av Premier.

 • Begäran om rättelse av personuppgifter – P011D.
 • Begäran om utlämning av personuppgifter – P011E.
 • Begäran om radering av personuppgifter – P011C.

  Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

 • Önskas ytterligare information om vilka register företaget ansvarar för eller om du vill veta vilka uppgifter som behandlas om dig, kan du vända dig till företagets ombud för frågor gällande dataskyddsförordningen, på telefon: 0520-470050.
Dela:
Till toppen