Meny

Personuppgiftspolicy

Premier Service Sverige AB, org.nr. 556495-2017 (”Premier”) värnar om den personliga integriteten. Vi strävar därför efter att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill Premier informera dig om hur dina personuppgifter behandlas.

Premier har det yttersta ansvaret för vår behandling av dina personuppgifter varför vi avser att nedan beskriva bl.a. vilka personuppgifter vi behandlar eller kommer att behandla gällande dig, vad vi har för ändamål med behandlingen samt vilka rättigheter du har med anledning av detta.

Du som väljer att registrera dig som arbetssökande via vår hemsida

De personuppgifter som du tillhandahåller genom CV, personligt brev, eller i andra handlingar kommer att användas i syfte att bedöma om du är en lämplig kandidat till den tjänst som du ansökt till. Om du även samtyckt till att finnas kvar i kandidateregistret, kommer dina uppgifter att sparas och kan komma att hanteras vid rekrytering av andra tjänster som vi bedömer att du är aktuell för.

Vi kan komma att inhämta uppgifter om dig från dina referenser i syfte att ytterligare bilda oss en uppfattning om dig och hur du skulle passa för den aktuella tjänsten. Du har ett ansvar för att angivna referenser informerats om att deras personuppgifter lämnats.

Rekryteringsprocessen kan innehålla personlighetstester, analyser eller liknande, som utförs av externt företag eller internt av företagets rekryterare. Detta medför att dina uppgifter kan komma att lämnas ut till sådant företag. Syftet är att kunna bedöma personliga egenskaper och hur dessa matchar med den aktuella tjänsten.

Sökt tjänst kan även kräva kontroll av kandidats bakgrund genom utdrag ur belastningsregister eller andra handlingar som kan innehålla uppgifter om lagöverträdelser. Vidare kan kreditupplysning komma att genomföras. Företaget kommer inte att registrera och spara sådan uppgift, utan endast registrera att uppgifter hämtats.

I samband med rekryteringsprocessen kan krävas att drogtest och hälsokontroll genomförs, beroende på tjänstens krav.

Dina uppgifter kan inom ramen för rekryteringsprocessen komma att lämnas ut till det företag där du sökt en tjänst. Känsliga personuppgifter och uppgifter som inte är relevanta för rekryteringen lämnas dock inte ut om så inte krävs för tjänsten.

Vid spontanansökan, eller då du vid sökning av en specifik tjänst också samtyckt till att kvarstå i kandidatregistret, kvarstår personuppgifter i 12 månader, och raderas därefter i sin helhet. Kandidat som ej samtyckt till att lämnade personuppgifter kvarstår i kandidatregister efter tillsättande av specifikt sökt tjänst, raderas i sin helhet efter slutförande och garantitids utgång.

Rekryteringsformalia och information kan skickas via post, e-post, sms samt andra digitala kanaler.

Du som är kund, leverantör, referent eller på annat sätt kommer i kontakt med Premier

Premier samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas i samband med dina affärsmässiga kontakter med Premier. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor t.ex. från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av oss omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Premiers verksamhet och upprätthålla kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Personuppgifterna kan även användas för att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier och liknande evenemang.

Personuppgifterna behandlas av Premier med stöd av en intresseavvägning. Premier har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation.

Premier säljer inga personuppgifter till tredje man och lämnar enbart ut personuppgifter om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Premier sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Premier kan använda digitala referenstagningstjänster i rekryteringsprocesser. Vilka behandlar referenters namn, telefonnummer, email, IP-adress och de personuppgifter som berör referenten i det omdöme som lämnas som referens åt en kandidat med ändamålet att på ett kvalitetssäkert sätt kunna utvärdera och rekrytera nya anställda. Personuppgiftsbehandlingen baseras på den rättsliga grunden intresseavvägning och Premiers berättigade intresse i att hämta in omdömen för att kunna utvärdera kandidater i en rekryteringsprocess.

Om du har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter

Du kan när som helst, genom att kontakta oss på adressen info@premier.se (i) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig (registerutdrag); (ii) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas; (iii) återkalla ditt samtycke; (iv) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; (v) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter; eller (vi) om detta är tekniskt möjligt, få tillgång till dina personuppgifter i ett portabelt format.

Branschvillkoren, ABPU och ABRE samt Bemanningsföretagens vägledning, återfinns i sin helhet på företagets hemsida. www.premier.se

Du kan också vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se/) med klagomål.

Dela:
Till toppen