ISO 9001

ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på åtta grundläggande principer om bland annat ledarskap, kundfokus, processriktning, medarbetarnas engagemang, ständiga förbättringar et cetera. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Det är först när en organisation uppfyller alla krav som den kan bli certifierad.

ISO 14001

ISO 14000 är en certifiering och ett samlingsnamn för de standarder som omfattar miljöledning och utgör samtidigt ett miljöledningssystem. Den omfattar bland annat processer för effektivare användning av material, energi och avfallshantering. Certifieringen innebär att vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. Den är också ett sätt att fokusera verksamheten på att ständigt förbättra vårt miljöarbete och dess ledningssystem.

Auktoriserat Rekryterings och bemanningsföretag

Premier är ett auktoriserat Rekryterings och bemanningsföretag. Auktorisationen ges av Kompetensföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Grundkraven för ett auktoriserat rekryterings och bemanningsföretag är att företaget utövat sin verksamhet i minst 12 månader, följer förbundets stadgar och Kompetensföretagens etiska regler. Dessutom måste företaget binda sig till kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar, tillämpa Kompetensföretagens allmänna leveransvillkor och omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande. 

Den årliga granskningen av auktoriserade rekryterings och bemanningsföretag genomförs av Kompetensföretagens auktorisationsnämnd. I denna nämnd ingår representanter för branschen, Kompetensföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden. 

På sajten Trygg bemanning kan du försäkra dig om att rekryterings och bemanningsföretaget du ska anlita är det. Där söker du på namn eller organisationsnummer på rekryterings och bemanningsföretaget du tänker anlita och får svar direkt om företaget är auktoriserat.